Penanggung Jawab

 

Nurdin H. Abd. Rahman SE, M.M

 

 

 

Mitra Bestari

 

Dr. Lely Qadariah (UHAMKA)

 

 

 

Pimpinan Redaksi

 

Abdul Khaliq, SE, M.M

 

 

 

Dewan Redaksi

 

Johanes E. Besin, SE, M.A

 

 

M. Taufik Arifin SE, M.M